Osakeyhtiölain mukaan hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa, ja toimitusjohtaja siitä, että hallituksella on käytettävissään sen tehtävien hoitoon tarvittavat tiedot. Puheenjohtajan rooliin ei kuulu tehdä itsenäisesti päätöksiä yhtiössä, vaan päätöksentekovalta kuuluu koko hallitukselle kollektiivina. Tästä huolimatta puheenjohtajan rooli hallituksen ja johdon yhteistyössä on erittäin keskeinen.

Pullonkaula, mahdollistaja vai edistäjä?

Puheenjohtajan suhde toimitusjohtajaan voi toimia joko pullonkaulana, mahdollistajana tai edistäjänä hallituksen ja johdon välisessä yhteistyössä. Näin siksi, että tyypillisesti hallituksen työskentely ja agenda valmistellaan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan parityöskentelyssä. Toisin sanoen se, mitä, miten ja milloin hallitus nähtäväkseen ja päätettäväkseen saa, pitkälti määrittyy toimitusjohtajan ja puheenjohtajan välisessä yhteistyössä. Samalla voidaan sopia myös asioiden esittelijöistä ja muun johdon mukanaolosta, eli luoda edellytykset laajemmalle hallituksen ja johdon vuoropuhelulle sekä varmistaa, ettei hallituksen näkymä yhtiön johtoon rajoitu pelkästään toimitusjohtajaan ja hallituksen sihteeriin.

Luottamuksen merkitys

Kuten tunnettua on, johdon informaatioylivoima vaikuttaa olennaisesti hallituksen ja johdon välisen vuorovaikutuksen dynamiikkaan. Hallitus on yrityskohtaisen tiedon saannissaan riippuvainen johdosta, erityisesti mitä tulee ennakoimattomiin ja epäsäännöllisesti toteutuviin asioihin. Tämän vuoksi puheenjohtajan kyky luoda luottamuksellinen suhde toimitusjohtajaan vaikuttaa merkittävästi siihen, millaiseksi hallituksen rooli ja hallituksen ja johdon välinen vuorovaikutus voi muodostua. Se, millaisia asioita suhteessa voidaan käsitellä, riippuu keskinäisen luottamuksen tasosta: erityisesti luottamusta tarvitaan paljon epävarmuuksia ja haasteita sisältävien asioiden esille ottamiseen. Esimerkiksi yrityskauppatilanteissa ja muissa merkittävissä strategisissa muutoksissa toimivan yhteistyön ja korkean luottamuksen merkitys korostuu. Samat tilanteet toimivat onnistuessaan luottamusta vahvistavina asioina: haasteiden selvittäminen yhdessä lujittaa keskinäistä luottamusta.

Arvoa hallituksen ja johdon strategisella vuoropuhelulla

Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan suhteessa käytävä vuoropuhelu on paitsi itsessään tietynlaista yhtiön strategisen valmiustilan ylläpitoa, myös keskeinen edellytys toimivalle ja arvoa luovalle hallituksen ja johdon yhteistyölle. Avoimen ja jatkuvan strategisen vuoropuhelun merkitys korostuu entisestään nykyisessä, nopeasti ja yllätyksellisesti muuttuvassa toimintaympäristössä: hallituksen laaja-alaisen kokemustaustan ja johdon syvemmän yhtiökohtaisen osaamisen yhdistäminen yhtiön strategisen kehittämisen hyväksi on keskeistä. Puheenjohtajan osaaminen ja tapa toimia tämän vuoropuhelun fasilitaattorina ja johtajana on luonnollisesti myös erittäin tärkeä.

Kirjoitus on julkaistu myös DIF:in (Hallitusammattilaiset ry) blogissa huhtikuussa 2018.